preskoči na sadržaj

Osnovna škola Lipovac

 > Naslovnica

NATJEČAJ ZA DOMARA/LOŽAČA

Autor: Marina Štrbo, 30. 9. 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA:112-07/20-02/66

URBROJ:2188-30-01-20-1

LIPOVAC, 30.09.2020.

 

 

 

            Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. , 7/17., 68/18. i 98/19.),  ravnatelj Osnovne škole Lipovac, Cvjetno naselje 8, Lipovac, objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

DOMAR – LOŽAČ - RUKOVATELJ CENTRALNOG GRIJANJA – 1  (jedan) izvršitelj, na  neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Mjesto rada:  Lipovac, Cvjetno naselje 8

           

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu,  radnik mora ispunjavati i

posebne uvjete za rukovatelja centralnog grijanja sukladno čl. 24. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/14 i 20/15):

  • završena srednja škola
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova i radnih zadataka rukovatelja centralnog grijanja
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja centralnog grijanja

 

Izabrani kandidat bit će upućen od strane poslodavca na prethodni liječnički pregled radi stjecanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja centralnog grijanja prije sklapanja ugovora o radu.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Lipovac, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati  su obvezni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu  (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
  • dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja,
  • dokaz o evidentiranom  radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od dana objave natječaja),
  • dokaz  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Isprave se prilažu  u  neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti  izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja  dostavljaju se isključivo poštom na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC, CVJETNO NASELJE 8, 32246 LIPOVAC

s naznakom: „Natječaj  domar – ložač – rukovatelj centralnog grijanja “.

 

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom  prijavljenim  na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom  natječaja.

            Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

            Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17. i  98/19.) uz prijavu na natječaj dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

Dodatne informacije o gore navedenim dokazima potražite na sljedećoj stranici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

            Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao  i dokaz o invaliditetu.

            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48. f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos.

 

VREDNOVANJE KANDIDATA: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lipovac, za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se prethodno vrednovanje (pisana provjera znanja – testiranje, praktična provjera znanja, sposobnosti i vještina, te razgovor s kandidatom – intervju). Područja provjere kandidata, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja, kao i druge obavijesti vezane uz natječaj, bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici:  http://os-lipovac.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo)  imenuje ravnatelj  Osnovne škole Lipovac.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s liste upućuje na vrednovanje.

Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj provjeri znanja - testiranju.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Natječaj je objavljen  dana 1. listopada 2020.  godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Lipovac, http://os-lipovac.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJ“  i na oglasnoj ploči Osnovne škole Lipovac, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a traje do 8. listopada 2020. godine.

 

Sukladno odredbama  Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.), prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Lipovac, Cvjetno naselje 8, Lipovac za prikupljanje i obradu osobnih podataka kandidata iz natječajne dokumentacije, te objavu istih na web stranici Škole, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja za zapošljavanje.

 

O rezultatima natječaja kandidati  će biti  obaviješteni  na mrežnoj stranici Osnovne škole Lipovac,  http://os-lipovac.skole.hr/  u rubrici pod nazivom „NATJEČAJ“ u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

 

 

                                                                          Ravnatelj:                                                    

                                                         Grgur Jurković, prof.
 

VIRTUALNA UČIONICA

Kalendar
« Listopad 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola Lipovac / Cvjetno naselje 8, HR-32246 Lipovac / os-lipovac.skole.hr / ured@os-lipovac.skole.hr
preskoči na navigaciju