preskoči na sadržaj

Osnovna škola Lipovac

 > Naslovnica

NATJEČAJ -PREDŠKOLA

Autor: Marina Štrbo, 6. 10. 2020.

REPUBLIKA  HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA: 112-07/20-01/68

URBROJ: 2188-30-01-20-1

Lipovac,05.10.2020.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN” br. 10/97., 107/07., 94/13, 98/19.) Školski odbor Osnovne škole Lipovac, dana 05.10.2020. raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta (m/ž)

 

 Odgajatelja/ učitelja razredne nastave u predškoli- određeno, nepuno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica  - 20 sati tjedno

Uvjeti:  Prema odredbama  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN” 10/97, 107/07, 94/13, 98/19.)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“ NN” br: 133/97.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu, domovnicu
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • rodni list
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak u smislu članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„NN”br:10/97., 107/07. i 94/13, 98/19.),

(ne starije od 6 mjeseci)

  • dokaz o evidentiranom  radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od dana objave natječaja),.

 

Napomena: natjecatelji natječaja mogu slati dokumentaciju u presliku.

 

Rok za podnošenje prijave: 8 dana od dana objavljivanja natječaja a objavljen je 06.10.2020. god.

 

Prijave slati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC, CVJETNO NASELJE 8, 32246 LIPOVAC, s naznakom "ZA NATJEČAJ".

 

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

 

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

            Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17. i  98/19.) uz prijavu na natječaj dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

Dodatne informacije o gore navedenim dokazima potražite na sljedećoj stranici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

            Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao  i dokaz o invaliditetu.

            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48. f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos.

 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici Osnovne škole Lipovac: http://os-lipovac.skole.hr/

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Ravnatelj:

 

Grgur Jurković, prof.

 
 

VIRTUALNA UČIONICA

Kalendar
« Listopad 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola Lipovac / Cvjetno naselje 8, HR-32246 Lipovac / os-lipovac.skole.hr / ured@os-lipovac.skole.hr
preskoči na navigaciju