preskoči na sadržaj

Osnovna škola Lipovac

 > Naslovnica

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU TEHNIČKE KULTURE

Autor: Marina Štrbo, 13. 10. 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA: 112-07/20-02/74

URBROJ: 2188-30-01-20-01

LIPOVAC, 12.listopada 2020. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 13. Pravilnika o radu, te članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu Pravilnik) školske ustanove, ravnatelj Osnovne škole Lipovac, Cvjetno naselje 8, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

  1. Učitelj/ica tehničke kultura - 1 izvršitelj/ica na nepuno određeno radno vrijeme – 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  (NN br. 06/19, 75/20.).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu  (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
  • diplomu, odnosno dokaz o stručnoj spremi,

-      uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih   djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),

  • dokaz o evidentiranom  radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od dana objave natječaja),

 

  • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.)

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provesti će se vrednovanje – prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata.

 

Najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja na školskoj mrežnoj stranici http://os-lipovac.skole.hr/ objavit će se datum i vrijeme održavanja te sadržaj i način vrednovanja kandidata, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lipovac: http://os-lipovac.skole.hr/skola/vz/vazni dokumenti/OPĆI AKTI/Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lipovac.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja,a objavljen je 13.10.2020.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna Škola Lipovac, Cvjetno naselje 8, 32246 Lipovac s naznakom „za natječaj-učitelj/ica  tehničke kulture“., vlastoručno potpisane.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na internetskoj stranici škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

Ravnatelj:

 

Grgur Jurković, prof.
 

VIRTUALNA UČIONICA

Kalendar
« Listopad 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola Lipovac / Cvjetno naselje 8, HR-32246 Lipovac / os-lipovac.skole.hr / ured@os-lipovac.skole.hr
preskoči na navigaciju