preskoči na sadržaj

Osnovna škola Lipovac

 > Naslovnica

Natječaj-TAJNIK/ICA ŠKOLE

Autor: Grgur Jurković, 3. 6. 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

Cvjetno naselje 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA: 112-02/24-01/02

URBROJ: 2196-57-24-01

 

U Lipovcu, 3. lipnja 2024. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. i 156/23.), članka 4. Pravilnika o postupku i načinu zapošljavanja u Osnovnoj školi Lipovac, te članka 6. i članka 7. Pravilnika o radu Osnovne škole Lipovac, ravnatelj Osnovne škole Lipovac objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. ZA RADNO MJESTO: Tajnika/ice školske ustanove – određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica  (u OŠ Lipovac)

 

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu (NN 93/14., 127/17., 98/19., 151/22 i 64/23) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23) i posebne uvjete iz Pravilnika o radu OŠ Lipovac:

 

  1. završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
  2. završen preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu (zamolbu) potrebno je priložiti:

  • Životopis,
  • Diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • Dokaz o državljanstvu,
  • Presliku osobne iskaznice,
  • Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja),
  • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj kandidat/kinja mora navesti svoje podatke: osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, te e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu, vremenu, mjestu i načinu procjene odnosno testiranja.

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ( “NN” br.: 82/08. i 69/17. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“NN”br.: 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“NN” br.: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., i 98/19. ), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“NN” br.: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), te članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( “NN” br.: 84/21.), dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se  na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“NN” br.: 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. stavak 1. navedenog zakona, koji se mogu pronaći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“NN” br.: 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 49. Stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Osnovnoj školi Lipovac za obradu osobnih podataka koji su navedeni u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za dostavu natječajne dokumentacije je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Lipovac.

Natječaj traje od  3. lipnja 2024. do 11. lipnja 2024. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se neposredno ili pismeno - preporučenom poštom na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC,

Cvjetno naselje 8, 

32246 Lipovac

s naznakom „za natječaj - tajnik/ica školske ustanove“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema Pravilniku o postupku i načinu zapošljavanja u Osnovnoj školi Lipovac:

http://www.os-lipovac.skole.hr/skola/vz à Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Lipovac.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

Vrijeme i mjesto održavanja procjene odnosno testiranja te način procjene odnosno testiranja i izvori za pripremu kandidata (sukladno odluci Povjerenstva) objaviti će se na mrežnoj stranici Osnovne škole Lipovac http://os-lipovac.skole.hr/natje_aj .

O rezultatima natječaja te izboru kandidata/kinje kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku u skladu s člankom 17. Pravilnika o postupku i načinu zapošljavanja u Osnovnoj školi Lipovac.                                                                                                                                                                                                             Ravnatelj:

___________________

Grgur Jurković, prof.
 

 

VIRTUALNA UČIONICA

Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola Lipovac / Cvjetno naselje 8, HR-32246 Lipovac / os-lipovac.skole.hr / ured@os-lipovac.skole.hr
preskoči na navigaciju